League
Chinese CBA

Badge
Sport
Basketball

League
Chinese CBA

Season
2020-2021
Site
Home / Sport / Basketball / Chinese CBA / 2020-2021

Event List
View: List Thumbs Poster Banner


14 Jan 2021 r30 Zhejiang Chouzhou106 - 104 Beijing Ducks
14 Jan 2021 r30 Shenzhen Leopards104 - 117 Liaoning Flying Leopa
14 Jan 2021 r30 Guangzhou Long-Lions105 - 94 Shanxi Zhongyu
15 Jan 2021 r30 Guangdong Southern Tig127 - 109 Beijing Royal Fighter
15 Jan 2021 r30 Shandong Golden Star110 - 106 Qingdao Eagles
15 Jan 2021 r30 Shanghai Sharks121 - 96 Tianjin Ronggang
15 Jan 2021 r30 Xinjiang Flying Tigers109 - 99 Jilin Northeast Tiger
15 Jan 2021 r30 Fujian Xunxing104 - 113 Sichuan Blue Whales
15 Jan 2021 r30 Nanjing Monkey Kings92 - 99 Zhejiang Guangsha


Download as CSV?

= TV Listing = Event Thumb = Banner Iamge = Fanart Image = Timeline Details