Atherton Collieries vs Ashton FA Cup 2023-2024 400 2023-09-19 2023-09-19 1905793