Shabana FC vs Talanta Kenyan Premier League 2023-2024 27 2024-05-15 2024-05-15 1866802