Chemie Leipzig vs Greifswalder FC German Regionalliga Nordost 2022-2023 30 2023-04-30 2023-04-30 1597247